Stadgar för föreningen Mora Art Center

Stadgar för föreningen Mora Art Center
§ 1 Namn
Mora Art Center

§ 2 Syfte
Föreningens syfte är att tillvarata alla konstintresserades intressen vad gäller möjligheter att arbeta med olika konstformer som keramiska tekniker, samt utveckling av dessa. Föreningen skall ha en öppen attityd mot alla intresserade. Den skall även ansvara för att konsten och hantverket visas för allmänheten.

§ 3 Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelsen och dagordning utsänds per brev eller E-post senast 14 dagar innan årsmötet.
Vid årsmötet väljs styrelse om minst 3 ledamöter (Ordförande, , Kassör, Sekreterare). Ordförande och kassör tecknar föreningens namn/konto. Vidare väljs 1 revisor,
1 Ordförande 1 år
1 Sekreterare 2 år
1Kassör 1 år
2 Ledamot 2 år
Vid årsmötet fastställs kommande budget, medlemsavgifter och andra avgifter.

§ 4 Styrelsemöten
Styrelsen är beslutfattande när 3 personer är närvarande. Agenda för styrelsen skall läggas vid 1:a styrelsemötet efter årsmötet. Antalet medlemsmöten fastställs av tillsatt styrelse vid 1:a styrelsemötet för året.
§ 5 Medlemskap
Till medlem räknas den som inbetalat medlemsavgiften och erhållit medlemskort. Vilande medlemskap skall beviljas av styrelsen.
Aktivt medlemskap innebär att medlem inbetalat nyttjandeavgift. Endast styrelseledamot har rätt att ha egen nyckel till verkstaden. Medlemmen får ha gäst i verkstaden under förutsättning att medlem övervakar och ansvarar för vistelsen.

§ 6 Skyldigheter
Medlem är skyldig att följa gällande föreskrifter för Verkstaden.
Varje medlem är skyldig att betala fastställd avgift samt andra av föreningens fastställda avgifter. Uteslutning kan ske om medlemsavgiften är obetald mer än ett kalenderår.
Den ledamot som förverkat sin rätt skall återlämna nyckel.
§ 7 Gäster
Gästande utövare betalar av föreningen fastställda avgifter.
§ 8 Skötsel
Inom medlemmarnas ansvarsområde ingår städning och skötsel av verkstaden.

§ 9 Stadgar
Föreningens stadgar kan endast förändras vid årsmöte.
§ 10 Firmatecknare
Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig. De har rätt att öppna konton och fritt disponera över konton för föreningen.
§ 11 Upplösning
Beslut om upplösning kan endast ske vid årsmöte då minst 2/3 av medlemmarna så anser. I anslutning till upplösningsbeslutet avgör styrelsen hur föreningens tillgångar skall användas.

Ovanstående stadgar har antagits vid Årsmöte i föreningen Mora Art Center 2014 02 20
Ordförande Anne-Charlotte Schuber
Sekreterare Marie-Louise Sander
Kassör Kerstin Jacobsson